HOA ĐÀO 20 300.000 đ
HOA ĐÀO 19 300.000 đ
HOA ĐÀO 18 320.000 đ
HOA ĐÀO 17 250.000 đ
HOA ĐÀO 16 300.000 đ
HOA ĐÀO 15 300.000 đ
HOA ĐÀO 14 250.000 đ
HOA ĐÀO 13 250.000 đ
HOA ĐÀO 12 450.000 đ
HOA ĐÀO 11 500.000 đ
HOA ĐÀO 10 550.000 đ
HOA ĐÀO 09 500.000 đ
HOA ĐÀO 08 510.000 đ
HOA ĐÀO 07 520.000 đ
HOA ĐÀO 06 500.000 đ
MINI 9 CÀNH 2.340.000 đ
MINI 5 CÀNH 1.250.000 đ
MINI 3 CÀNH 750.000 đ
MINI 2 CÀNH 550.000 đ
HỒ ĐIỆP HĐ102 1.350.000 đ
HỒ ĐIỆP 98 1.890.000 đ
HOA ĐÀO HĐ05 2.200.000 đ
Up